Bestyrelsesmøde 21. april 2010

Dagsorden til bestyrelsesmødet 21. april 2010 kl. 19:30

Mødet holdes hos Klaus, Eriksholmvej 13.


1. Godkendelse af referat fra mødet 19. januar

2. Konstituering - næstformand, sekretær, vejudvalg.

3. Bemyndigelse til kassereren jvf. §21 stk. 2

4. Nyt fra formanden.

  • Opfølgning på generalforsamling: Vedtægter, trafikgruppe, referat.
  • Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden?
  • Modtaget forslag til næste generalforsamling: Udgifter til fastelavn flyttes til ordinær drift.

5. Økonomi

  • Status
  • Afslutning på forhold til tidligere advokat
  • Ansvarsforsikring - hvad skal dækningen være?

6. Veje og andre aktiviteter

  • Vejreparationer efter vinteren
  • Væltet træ på Nørager Plads

7. Mødedatoer 2010/2011

  • Datoer i Juni, September, November og Januar

8. Eventuelt

  • Middag for bestyrelsen m.fl.


Referat

1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.


2. (Konstituering) Nuværende fordeling beholdes, d.v.s. Steen Teglstrup er næstformand, Henrik er sekretær og vejudvalget består af Klaus og Steen Eriksen.


3. (Bemyndigelse) Kassereren blev bemyndiget til at disponere over bankkonti, inden for rammerne af vedtægternes §21 stk. 2.


4. (Nyt fra formanden) Vedtægterne er færdige nu, og bliver uddelt sammen med generalforsamlingsreferatet. Referatet er nu underskrevet af dirigenten og formanden, Klaus sørger for kopiering og uddeling.

Det blev besluttet at give medlemmerne af Trafikgruppen en erkendtlighed for deres arbejde. Klaus sammenkalder medlemmerne og giver dem lidt vin hver.

Der er modtaget et forslag til næste generalforsamling om, at udgiften til fastelavn flyttes fra "anden" til "ordinær" drift. Det sættes på dagsordenen til marts.


5. (Økonomi) Økonomien er god - intet at bemærke. Ingen særlige udgifter indtil nu.

Forholdet til NSR advokater er nu afsluttet. Vi har udtrykt vores utilfredshed med deres langsommelige sagsbehandling og de alt for sent fremsendte regninger. Har modtaget bekræftelse på at der ikke ligger nogen regninger "i skuffen" og venter.

Ansvarsforsikring: Klaus indhenter et tilbud på dækning op til en million kroner, så må vi se på hvordan betingelserne er.


6. (Veje) Vejudvalget har været rundt. Vejenes tilstand er OK, trods den hårde vinter. Ingen huller, men en del revner hist og her. Vi skal overveje at få lagt nye skærver på over det hele - det er 16 år siden sidst, så det skal gøres indenfor de næste 2-4 år. Det vil også fylde alle revnerne ud. Ikke nogen planer om at gøre noget på fortovene - vi venter og ser hvor meget DONG ødelægger når de skal have kabler til vejbelysningen lagt i jorden.

9 riste skal skiftes.

Rendestenene fejes i maj, og brøndene suges i juni.

Nogle af træerne på trekanten ved Nørager Plads er i dårlig stand, de bliver nu fjernet. Akacien på Nørager Plads trænger til en studsning - vi får pris på det. Træet på Birkholmvej skal erstattes.


7. (Mødedatoer) Aftalt at mødes 9/6 hos Anne-Grete, 15/9 hos Christina, 3/11 hos Henrik, 19/1 hos Klaus


8. (Eventuelt) Aftalt at gå på "Den gyldne Okse" den 18. juni kl. 18:30. Klaus bestiller bord til os alle.