Bestyrelsesmøde 25. oktober 2011

Dagsorden til bestyrelsesmødet 25. oktober 2011 kl. 19:30

Mødet holdes hos Henrik, Raunstrupvej 13


1. Godkendelse af referat fra mødet 23. august 2011

2. Nyt fra formanden.

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E Afbud: Christina, Jacob, Anne-Grethe


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.

2. (Nyt fra formanden) Udkast til nyhedsbrev blev gennemgået, og nogle enkelte små-rettelser ført ind. Vejene bliver fejet onsdag (dagen efter bestyrelsesmødet), så det skal ikke med i nyhedsbrevet.

I forbindelse med trailer-ordningen blev det besluttet at bestillings-systemet skal lade brugerne indtaste adresse, matrikel-nummer og e-mail adresse. Det er så vi har (lidt) kontrol med hvem der faktisk låner trailerne.

3. (Økonomi) Der mangler en enkelt indbetaling. Der har ikke være nogen væsentlige udgifter - kun små-reparationer på vejene - så økonomien er sund.

4. (Veje) Ingen større arbejder i gang pt.

DONG planlægger at lægge luftledninger i jorden i slutningen af 2012, så større vejreparationer bør vente til de er færdige. Det kommer formentlig til at betyde en eller anden form for udgift til ny vejbelysning, når luftledningerne forsvinder - det er noget som DONG og Københavns Kommune diskuterer. Steen T kontakter DONG og hører, om de vil komme og fortælle om hvad der skal foregå på næste generalforsamling.

5. (Eventuelt) Der er søgt om tilskud til 3 nye træer hos Københavns Kommune, som del af deres "100.000 træer" projekt.