Bestyrelsesmøde 19. januar 2011

Dagsorden til bestyrelsesmødet 19. januar 2011 kl. 19:30

Mødet holdes hos Klaus, Eriksholmvej 13.


1. Godkendelse af referat fra mødet 9. november 2010

2. Nyt fra formanden.

  • Snerydning. Jeg har fået en mail ang. snerydning, og også nogle mundtlige henvendelser fra beboere omkring mig. Der blev også ryddet på vejene den 30/12. Skal vi gøre noget forarbejde omkring økonomi og hvordan det praktisk kan gøres, så vi har svar klar hvis det dukker op på generalforsamlingen ? Skal Vejudvalget inspicere om der er ryddet sne ? Skal vi anskaffe egen traktor ? Skal vi have et abonnement/tilkald hos nogen ? Skal vi honorere Klaus/andre for at gå rundt med fejemaskinen hvis vi beholder opgaven selv ?

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Generalforsamling 29/3

  • Indkomne forslag. Indtil nu kun dette forslag fra Finn Povl Jensen: "Fremover flyttes den eventuelle udgift til fastelavn m.m. fra anden drift, vejene, til ordinær drift, da denne udgift ikke har noget med vejene at gøre, så hvis denne udgift forsat skal afholdes grundejerforeningen, må det være en udgift for alle grundejerne."
  • Indkaldelse (udkast vedlagt)
  • Årsberetning (udkast vedlagt)
  • Regnskab
  • Budget
  • Det praktiske (hvem køber hvad)

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Christina, Henrik, Steen E, Steen T, Jakob Afbud: Anne-Grethe


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.

2. (Nyt fra formanden) En beboer har skrevet ang. snerydning på fællesarealerne. Klaus har svaret. Vi har et problem med at rydde fællesarealerne, fordi beboerne på grunde der grænser op til fællesarealerne ikke rydder ordentligt. Selv om sneen bliver fjernet fra fællesområdet, bliver sneen fra den anden halvdel af vejen spredt over på fællesarealet når der kører biler.

Der var herefter en længere debat om, hvordan vi kan forbedre snerydningen generelt. Der blev ryddet en gang den 30/12, men effekten var ikke så god som den kunne have været, hvis det var blevet ryddet inden tø/frost cyklus. Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen at der bemyndiges til at rekvirere snerydning når bestyrelsen skønner det nødvendigt, og med afregning på timebasis (som rydningen 30/12). Foreningen lægger ud for snerydningen, men udgiften fordeles ligeligt mellem alle medlemmer og opkræves særskilt samtidig med det ordinære kontingent. Et skøn lyder på at det vil koste ca. 15 kroner per rydning per grundejer.

Klaus bliver ikke honoreret for at rydde sne på fællesområder. Enighed om at dette ikke er i orden - samme gælder for Steen's gartnerarbejde. Henrik skriver forslag til generalforsamling om honorering af gartner- og snerydnings-arbejdet ud fra en timebetaling. Steen E undersøger hvad markedsprisen er for gartnerarbejde, og kommer med forslag til timepris. Der skal være et loft over antallet af timer.

3. (Økonomi) Kun een beboer mangler at betale. Det er ikke til at se om der overhovedet bor nogen på adressen - der leveres post og det hentes, men der er ingen at se i huset, ingen spor i sneen, og ingen reaktion på kontaktforsøg. De store udgifter til kloakarbejder i 2010 - især Egholmvej/Birkholmvej som kostede over 117.000 kroner - har fået vores budget til at skride, og foreningens formue ligger nu under det der tidligere er vedtaget som rettesnor: 1 års kontingent-indtægt. I budgettet for 2011 foreslår vi derfor en stigning i kontingent på 300 kroner, hvilket vil genoprette formuen i løbet af 2 år (forudsat der ikke kommer nye, store udgifter til reparationer).

4. (Veje) Steen E har fået tilbud på beskæring og fældning af diverse buske og træer. OK til at det bestilles.

5. (Generalforsamling) Indkaldelse OK - alle på valg genopstiller. Beretningen diskuteret og tilrettet. Den stjålne trailer skal erstattes - vi foreslår anskaffelse af en ny til generalforsamlingen.

6. (Eventuelt) Der er ikke vigepligt-skilte i det "skæve" kryds ved Birkholmvej/Gjorslevvej. Klaus bestiller to skilte.


Næste møde aftales efter generalforsamlingen 29/3, men foreløbig er datoen 13/4 nævnt.