Bestyrelsesmøde 18. januar 2012

Dagsorden til bestyrelsesmødet 18. januar 2012 kl. 20:00

Mødet holdes hos Anne-Grethe, Egholmvej 56


1. Godkendelse af referat fra mødet 25. oktober 2011

2. Generalforsamling 2012

  • Udkast til indkaldelse og årsberetning
  • Regnskab for 2011, budget 2012
  • Forslag til generalforsamlingen
  • Kandidater til bestyrelsen: Klaus, Christina og Jacob er på valg.

3. Veje og andre aktiviteter

  • Skal vi have kørt en ekstra gang fejning af rendestene? Jeg synes der ligger meget og flyder rundt omkring efter alt det blæsevejr vi har haft i november/december
  • Kommunen har været ude og plante noget på Nørager Plads.

4. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jacob, Christina, Anne-Grethe Afbud: Ingen


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.

Steen havde været i kontakt med DONG for at høre om de ville fortælle om kabellægningen til generalforsamlingen. De har udsat kabellægningen til 2013, evt. 2014. De vil gerne komme ud og fortælle om det, men ikke aktuelt førend tidligst næste år.

KK har afvist vores ansøgning om at deltage i "100.000 træer" projekt pga formalia. Vi sender en ny ansøgning til 3 træer - det er så "små træer" så vi skal selv plante dem.

Legepladsens personale er d.d. blevet "fredet" i budgetforhandlingerne, så personalet bliver.

2. (Generalforsamling 2012) Henrik vil kontakte Bolius for at høre om de vil holde et foredrag til GF om hvordan man kan undgå oversvømmede kældre.

Udkast til beretning blev gennemgået. Det har været et usædvanlig stille år, så det var en meget lille beretning. Der blev rettet lidt småting.

Klaus gennemgik udkast til regnskab og budget. God økonomi pga der ikke har været så mange store reparationer som 2010. Klaus efterlyste et nyt regnskabs-program - Jacob kender noget, sender forslag til Klaus.

Alle bestyrelsesmedlemmer som er på valg vil genopstille.

Der er ikke kommet noget forslag til generalforsamlingen fra hverken beboere eller bestyrelsen.

3. (Veje) Steen kontakter feje-firmaet for at arrangere en ekstra gang fejning i januar.

4. (Eventuelt) Fastelavn holdes på Nørager Plads 19/2.