Bestyrelsesmøde 18. juni 2013

Dagsorden til bestyrelsesmødet 18. juni 2013 kl. 19:30

Mødet holdes hos Anne-Grethe, Egholmvej 56


1. Godkendelse af referat fra mødet 9. april 2013

2. Nyt fra formanden

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Anne-Grethe

Afbud: Christina


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden) Der blev diskuteret hvorledes foreningen svarer på henvendelser fra ejendomsmæglere, foranlediget af en misforståelse mellem formand og kasserer. Undervejs blev det klart at det ikke fremgår klart af vedtægterne at vores kontingent-opkrævning følger regnskabsåret, d.v.s. dækker perioden 1/1-31/12. Vi skal formentlig have det ind som tilføjelse til vedtægterne ved næste generalforsamling.

Dokumenter (vedtægter, seneste referat, budget, regnskab) sendes i papirform.

Vi opkræver 250,- for svar på ejendomsmægler-forespørgsler vedr. vedtægter, regnskab, generalforsamling, restancer - der sendes ikke girokort, men beløbet skal betales via bank/giro.

Klaus leverede en liste over kontakt-personer / firmaer, som vi benytter, så alle er klar over hvem der skal kontaktes. Ændrer ikke på at det primært er vejudvalg & kasserer, der står for kontakt til entreprenører og håndværkere.


3. (Økonomi) Intet at bemærke. Kontingent-opkrævning blev forsinket pga problemer hos Danske Bank, men er nu udsendt og der er indtil nu betalt ca. 1/4.


4. (Veje) DONG's fortovs-reparationer er problematiske. Der kommer en høj / skarp kant mellem det gamle fortov og det nye, hvilket giver problemer i forbindelse med snerydning. Vi må gøre opmærksom på det til den afsluttende gennemgang.

Vi venter med fejning af rendestene til efter DONG er færdig.


5. (Eventuelt) Intet