Bestyrelsesmøde 29. november 2017

Dagsorden til bestyrelsesmødet 29. november 2017 kl. 19:30

Mødet holdes hos Merete, Fuglagervej 38


1. Godkendelse af referat fra mødet 23. august 2017

2. Orientering (Formand)

  • Matrikel 7a - orientering
  • Birkholmvej - status
  • Dato for generalforsamling

3. Status på økonomi (Kasserer)

4. Status på veje og kloakker (igangværende opgaver - Vejudvalget)

5. Grønne områder, snerydning

  • Snerydning på området ved vuggestuen
  • Beskæring af træer på arealet ved Birkholmvej/Gjorslevvej

6. Eventuelt


Referat

Til stede: Henrik, Jakob, Anne-Grethe, Merete, Steen, Claus, Morten, Drude

Afbud: Martin


1. (Referat)

Godkendt.


2. (Orientering)

Matrikel 7a - vejarealet ved Nørager Plads. Henrik og Jacob har diskuteret med advokat, som også har været i brev-kontakt med ejerne. De har nogle tilsyneladende meget høje forventninger til hvad sådan et værdiløst vejareal skal koste. Vi har tilbudt 1 krone/m2 - godt 2600 kroner - hvilket de har afvist, men uden at komme med noget beløb. Advokat skriver nu til dem igen: Vi står ved tilbuddet og vil også dække omkostninger til advokat o.lign. ifm genåbning af boet og overdragelse til os. Hvis de ikke vil det, beder vi om at de blot accepterer HOFOR's skybrudsprojekt - og så skal de være opmærksom på at der er nogle forpligtelser til snerydning og saltning i vintermånederne. Desværre er juraen sådan at grundejerforeningen stadig har pligt til alt hvad der har med vedligehold af vej, vejbrønde og det grønne areal - uanset at vi ikke ejer det. Juridisk er det en helt usædvanlig situation, men sådan er reglerne altså.

Birkholmvej - grundejerens forsikringsselskab har accepteret at dække skaden. Vi venter nu på at det bliver muligt at arbejde med overfladebehandling til foråret, og når arbejdet er sket sender vi blot regningen til forsikringen. Så den sag er næsten lukket.

Generalforsamling bliver den torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:30.


3. (Økonomi)

Der er intet sket siden sidste bestyrelsesmøde, ud over at udlæg for mødet er afregnet og et par gebyrer til bank. I lyset heraf undlod vi den detaljerede gennemgang af status.


4. (Veje)

Der er stadig diskussioner og arbejder med HOFOR og Munck vedr. udbedring af opgravninger på vejene. Noget er lavet, men der udestår en del.

DONG og Københavns Kommune: Reparationer på fortove efter kabellægningen af el-kabler er ikke tilfredsstillende. Vi har sat Sweco til at lave en rapport, hvor de gennemfotograferer fortovene og dokumenterer hvordan der er forkert fald, dårlige forseglinger, opskæringer der skrider o.m.a. Forventer at det kan ende med en sag og evt. "Syn og Skøn", så Sweco-rapporten skal være dokumentation for os.


5. (Grønne områder)

Drude har undersøgt snerydning på det område ud til Slotsherrensvej ved vuggestuen, som viser sig at være foreningens. Vi får en pris fra vores snerydder på hvor meget det vil koste at tage det areal med, når de er herude. Vi tager ikke brostens-overkørslen fra Egemarkevej til Slotsherrensvej - det er kommunens ansvar.

Træbeskæring: Træerne på det grønne område ved Gjorslevvej/Birkholmvej. En beboer har henvendt sig og bedt om at få dem skåret ned, da de skygger. De er sidst blevet beskåret for to år siden, så det kan ikke være nødvendigt allerede. Men det er akacie-træer, som vokser meget og ikke er voldsomt kønne - foruden at de meget let knækker og smider grene. Ergo er de ikke specielt velegnede til stedet. Så vi vil gerne erstatte dem med nogle andre, men det må lige vente på at vi finder ud af hvordan området skal indgå i skybrudsløsningen - der er planlagt et forsænket bassin på stedet, så nye træer skal passes ind i det. Konklusion: Vi gør ikke noget nu.


6. (Eventuelt)

Opdatering på status med HOFORs planlægning af skybrudsprojekt: De forventer at have en tidsmæssig oversigt klar i indeværende uge. Tempo er sat ned, så der udføres ca. 5 projekter om året - der er i alt 26. Vi kommer helt sikkert ikke med i 2018-puljen.

Fastelavn: Det ligger for tæt på næste bestyrelsesmøde til at planlægningen kan vente indtil da. Henrik laver indkaldelser og afleverer til Anne-Grete. Jacob og Anne-Grete tager sig af indkøb og bestillinger - vi bestiller fastelavnsboller i god tid, selv om vi ikke har det endelige deltagerantal.


Mødet sluttet kl. 21:00