Bestyrelsesmøde 21. januar 2020

Dagsorden til bestyrelsesmødet 21. januar 2020 kl. 19:30

Mødet holdes hos Merete, Fuglagervej 38


 1. Valg af referent
 2. Orientering / Status på situation siden sidste møde (Formand)
 3. Status på økonomi: Regnskab 2019 & Budget 2020 (Kasserer)
 4. Status på veje og kloakker (igangværende opgaver - Vejudvalget)
 5. Klima & vandprojekter
 6. Grønne områder
 7. Overførsel af medlemskartotek til ny platform/udbyder (Kasserer)
 8. Hjertestarter
 9. Status på IT, hjemmeside & mail
 10. Klimamøde
 11. Fastelavn
 12. Generalforsamling
  1. Ændringsforslag til vedtægterne
  2. Indkomne forslag
 13. Eventuelt  


Referat

Til stede:

Morten, Jacob, Merete, Anne-Grethe og Claus – samt Michael fra vejudvalget

Afbud: Anne, Lasse og Anders


1. Valg af referent

Claus valgt


2. Orientering / Status på situation siden sidste møde (Formand)

Relativ stille periode. Fortsat attraktivt område, mange salg og korte liggetider.3. Status på økonomi: Regnskab 2019 & Budget 2020 (Kasserer)

Jacob fremlagde udkast til regnskab 2019. Klimaprojektet er udskudt til 2020, hvorfor vi ikke har brugt så mange penge som forventet. Ekstra-honorar er dermed ikke aktuelt i 2019. Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabsudkastet, som efter indarbejdelsen af budget 2020 vil blive fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.

Budgettet for 2020 blev gennemgået, herunder forslag til kontingent. Idet vi forventer klimaprojekt gennemføres i 2020 er der budgetteret med omkostninger hertil – kontingentet sænkes dog, idet vi har rigeligt med formue.

Det blev aftalt, at lade budgettet indeholde en mindre post til reparation af kloak for en sikkerheds skyld.4. Status på veje og kloakker (igangværende opgaver - Vejudvalget)

Jacob og Michael gav en status på veje og kloakker siden sidste møde. Idet vi siden sidste møde ikke har været ramt af hverken klima-projekt eller vandledning projekt, har det været nogenlunde stille. Dog har der været væsentlig aktivitet i forhold til indsigelser overfor byggeleder / håndværkere ved opførelsen af et nyt hus i foreningen, ligesom der har været en længere dialog omkring erstatning af ødelagte fliser ifm. en grundejers opsætning af hegn.


Endelig har der været flere møder med såvel Hofor og Københavns Kommune angående vandledningsprojekt og klimaprojekt.

Man har fået en henvendelse fra et medlem angående opsætning af nabo-hjælp skilt i foreningen. Bestyrelsen drøftede forslaget og er positivt indstillet – men idet der i 2020 forventes etableret 30 km. Zone, vil der blive opsat nyt vejskilte. Derfor udskydes beslutningen til vi kender udformning heraf.5. Klimaprojekt

Hofor forventer at fortsætte udskiftning af vandledninger i vores område i 2020. Ifølge deres nuværende plan drejer det sig om Fuglagervej, Egemarkevej, Billesborgvej og Lerchenborgvej. Vi har forsøgt at påvirke dem til at tage de resterende veje i foreningen, men det er usikkert om Hofor vil prioritere det i første omgang. Arbejdet var i første omgang planlagt til begyndelsen af februar 2020, men er udskudt i sidste øjeblik, hvorfor vi ikke kender den aktuelle tidsplan.

Klimaprojektet forventes ligeledes påbegyndt i 2020. Hofor vil gerne at dette iværksættes efter vandledningsprojektet – men dette er dog ikke sikkert. Hofor har lavet en detailplan for hvordan klima-projektet skal gennemføres. Der indkaldes til et informationsmøde, hvor dette præsenteres den 25. februar 2020 kl. 19.30 i Vanløse medborgerhus. Der kommer en separat indbydelse hertil i medlemmernes postkasser.6. Grønne områder

Der var tilfredshed med pasningen af de grønne arealer.7. Overførsel af medlemskartotek til ny platform/udbyder (Kasserer)

Overførsel af medlemskartotek til Nets’s betalingsløsning er sket uden de store udfordringer, som en konsekvens af, at vores bank (Arbejdernes Landsbank) ikke længere tilbyder at forestå opkrævning/ betalingsservice. Alle medlemmer skal oprette foreningen i betalingsservice på ny, såfremt de ønsker kontingentet betalt denne vej.8. Hjertestarter

Projektet har ligget stille siden sidste møde og der er behov for at vi indhenter tilbud, samt får undersøgt hvorvidt vi som forening kan etablere et strømudtag/ afregning på det grønne areal ved Gjorslevvej/ Birkholmvej.9. Status på hjemmeside & mail

Drude har fået flyttet alt data mv. over på foreningens server hos One.com, således at dette ikke længere ligger hos vores tidligere formand.10. Klimamøde

Jf. punkt 5 bliver der indkaldt til et informationsmøde om Klimaprojektet den 25. februar 2020 kl. 19.30 i Vanløse medborgerhus. Jacob udarbejder invitation.11. Fastelavn

Årets fastelavnsfest den 23. februar kl. 14-16 på Nørager Plads. Jacob og Anne-Grethe foretager indkøb i samme stil som sidste år og bestyrelsen mødes kl. 13 på dagen for at hænge tønder op og gøre klar. Morten har lavet invitation som omdeles sammen med invitationen til klimamødet. Claus lægger invitationen på Facebook.12. Generalforsamling

   1. Ændringsforslag til vedtægterne
    Bestyrelsen foreslår mindre præciseringer i vedtægterne, herunder klarhed om valgbarhed i bestyrelse/ udvalg, stemmeret samt hvilken type vej vi råder over.
   2. Indkomne forslag
    Der er ikke kommet forslag til behandling (deadline var 15. januar 2020)13. Eventuelt

Ingen bemærkninger.