Bestyrelsesmøde 23. august 2017

Dagsorden til bestyrelsesmødet 23. august 2017 kl. 19:30

Mødet holdes hos Jacob, Birkholmvej 4


1. Godkendelse af referat fra møderne 4. april 2017 og 21. juni 2017

2. Orientering (Formand)

3. Status på økonomi (Kasserer)

  • Alle har betalt kontingent

4. Status på veje og kloakker (igangværende opgaver - Vejudvalget)

  • Birkholmvej-sagen
  • Status på diskussioner med HOFOR
  • Skybrudsaftale

5. Grønne områder, snerydning

6. Eventuelt


Referat

Til stede: Henrik, Jakob, Anne-Grethe, Merete, Steen, Claus, Morten, Drude

Afbud: Martin


1. (Referat) Godkendt.


2. (Orientering)

På anledning af en beboer har vi haft kontakt til Københavns Kommune om muligheden for at indføre tidsbegrænset parkering i GF's område. Tilbagemeldingen var at emnet er under "politisk behandling", så enhver ansøgning vil i øjeblikket blive afvist. Vi må se hvordan de politiske vinde blæser efter kommunalvalget og så evt. tage det op senere.

Vi arbejder på at få kontakt til ejerne af matrikel 7a for at afklare om vi kan overtage det sidste vejareal i foreningen.


3. (Økonomi) Jakob gennemgik økonomi-oversigt. Det ser fint ud, ingen restancer og vi ligger under budget på udgiftssiden.


4. (Veje og kloakker)

  • Birkholmvej sagen er stadig uafklaret. Vi venter på reaktion fra grundejerens forsikringsselskab.
  • Diskussionerne med HOFOR om udbedring af skader efter opgravninger fortsætter - stadig ...
  • Skybrudsaftale: HOFOR har stillet os i udsigt at der kommer en tidsplan for projekterne i løbet af vinteren.


5. (Grønne områder og snerydning) Drude spurgte til rydning af området ved udkørsel fra Egemarkevej til Slotsherrensvej, og hvor meget af arealet der er grundejerforeningens. Der er altid problemer med at der bliver kørt is fast på vejen. Drude kigger på hvad der er vores, og hvad der er vuggestuens område.


6. (Eventuelt) Vi har et par små vedtægtsreguleringer på vej til næste generalforsamling. Henrik kommer med udkast til tekst på mødet i januar.