Bestyrelsesmøde 25. november 2015

Dagsorden til bestyrelsesmødet 25. november 2015 kl. 19:30

Mødet holdes hos Anne-Grethe

1. Skybrudsprojekt

 • Orientering om baggrunden for projektet
 • Elementer i løsningen: Skybrudsvej, grønne veje
 • Samarbejde med andre foreninger i området
 • Finansiering
 • Projektforslag fra Sweco

2. Eventuelt


Referat

Til stede: Henrik, Steen, Jakob, Claus, Anne-Grethe, Helle

Afbud: Martin


1. Skybrudsprojekt

Henrik orienterede om skybrudsprojektet.

 • Hvordan det startede med henvendelse fra Klimavej.dk
 • Tybjergvej udpeget som skybrudsvej hvor vand afledes til Slotsherrensvej
 • Øvrige veje udpeget som grønne veje
 • Kontakt til de andre grundejerforeninger på Tybjergvej og til Københavns Kommune
 • Mulighed for at indtænke trafikregulering i regnvands-løsninger
 • Løsning vil kraftigt reducere risikoen for oversvømmelser fra kloak-overløb i husene i området - det er selvfølgelig interessant for os
 • Vi skal skaffe finansieringen, men HOFOR betaler - for regnvandsløsningen, ikke for "pynt". Arb. Landsbank er med på den slags projekter.
 • Hvis vi indgår aftale inden nytår, kan medfinansieringen fra HOFOR gå op til 100%. Efter nytår falder det til 75% (og så er det uinteressant).


G/F Zephyr og vi er enedes om at gå sammen om et projektforslag. G/F Vanløse Ny Villakvarter (ned mod Jyllingevej) sprang fra.

Sweco har udarbejdet projektskitse med skybrudsløsning på Tybjergvej, og "omvendte bump" i hele vores område. Der er pt ikke nogen økonomi-vurdering, den kommer HOFOR med når de har regnet på projektet.

De omvendte bump indeholder en faskine, som lægges i hele vejens bredde og en længde som varierer efter hvor stort et areal der skal håndteres. Dimensionen er så de kan håndtere ca. 40 mm nedbør i et enkelt regnvejr. Det er ikke besluttet om faskinen skal sive ned i jorden (så vandet helt fjernes fra kloak), eller have afløb til kloakken (så de fungerer som forsinkelse ved skybrud) - det afhænger af jordbundsforhold.


Der var generelt enighed om at det giver mening at søge om at komme med i ordningen nu, af rent økonomiske årsager. Aftalen skal godkendes på generalforsamlingen til marts, så vi har stadig en kattelem til at komme ud af hele aftalen, hvis det ender på en måde som vi ikke kan lide. Men: efter godkendelse fra generalforsamlingen fanger bordet.


Nogen betænkelighed overfor udformningen af de omvendte bump, især hvordan de vil fungere for cyklister. Selv om bumpet kun er en niveau-forskel på ca. 10 cm. Vi kan godt justere udformningen af bumpet i løbet af de kommende måneder (indtil generalforsamlingens godkendelse), så vi må arbejde på at finde den præcise udformning så det kan fungere for både biler og cykler.


Ergo afsluttende accept af forslaget fra Sweco, og OK til at Henrik giver grønt lys fra os. Zephyr skal lige have deres kommentarer med, inden endelig tilbagemelding til Sweco om at de må indsende ansøgning på vores vegne.


2. Eventuelt

Intet at bemærke.