Bestyrelsesmøde 3. oktober 2018

Dagsorden til bestyrelsesmødet 3. oktober 2018 kl. 19:30

Mødet holdes hos Jacob, Birkholmvej 4


1. Godkendelse af referat fra mødet 24. januar 2018

2. Orientering (Formand)

 • Ålekistevej 211 - utilfredshed med GF's håndtering af afskærmning m.m. Afklaring vedr. behov for gravetilladelse ved midlertidige afskærmninger.
 • Matrikel 7a - videre forløb
 • Henvendelse fra Gjorslevvej 10 vedr. skybrudsprojekt
 • Henvendelse fra Gjorslevvej 14 vedr. skygge fra træer på Birkholmvej arealet
 • Henvendelse vedr. snerydning (tilbud fra CG Haveservice)

3. Status på økonomi (Kasserer)

4. Status på veje og kloakker (igangværende opgaver - Vejudvalget)

 • Brønd-reparationer
 • Udskiftning af vandledninger

5. Grønne områder, snerydning

6. Eventuelt


Referat

Opdateret 21/10 efter kommentarer

Til stede: Henrik, Jakob, Merete, Claus, Steen, Drude

Afbud: Anne-Grethe, Morten


0. (Konstituering)

Henrik fortsætter som sekretær.


1. (Referat)

Godkendt.


2. (Orientering)

Ålekistevej 211: Efter henvendelse fra andelsboligforeningen til formanden diskuterede bestyrelsen forløbet, herunder kontakten mellem Vejudvalget og andelsboligforeningen. Det er bestyrelsens opfattelse at der er givet rimeligt varsel om at det ville være nødvendigt at foretage en afskærmning, hvis entreprenørens adfærd medførte risiko for skader på vej eller fortov - især i lyset af det tidligere forløb på samme ejendom. Dette blev gjort klart allerede ved det indledende møde inden arbejdet startede, og løbende i forbindelse med Vejudvalgets henvendelser undervejs i forløbet. Senest 5 dage før der blev opstillet afskærmning. Vejudvalget har alene varetaget foreningens tarv, sådan som det er dets opgave, og bestyrelsen mener derfor ikke at der er grund til nogen kritik af Vejudvalgets optræden.

Mht. opstilling af afskærmning (betonklodser), så vil det i dette og kommende tilfælde være foreningen som håndterer og betaler for dette. Vi skal have afklaret om der skal søges gravetilladelse.

Udvalget gav udtryk for at de ikke brød sig om rollen som håndhævere af foreningens regler, da det let kan blive en personlig konflikt mellem den pågældende matrikels ejer og det enkelte medlem af Vejudvalget. Dette gælder generelt for alt Vejudvalgets arbejde. Der blev ikke fundet nogen egentlig løsning på dette; en mulighed kan være at inddrage andre medlemmer af bestyrelsen når denne type situationer opstår. Emnet diskuteres igen på næste møde.


Øvrige emner:

 • Tilbud fra CG Haveservice vedr. snerydning: Ikke interessant.
 • Skygge fra træer på Birkholmvej arealet: Vi vil ikke beskære træerne hvert år, og afventer også hvad der skal ske med området når HOFOR går i gang med skybrudsprojektet (som stadig forventes at ske i 2019).
 • Skybrudsprojekt henvendelse om placering af vejbede: Afventer detailprojektering.
 • Matrikel 7a: Efter kontakt med ejerne blev Københavns Kommune spurgt om hvad der var modtaget af ansøgning om udstykning m.m. - svaret var "intet". Besluttet at vi ikke foretager os yderligere, men blot benytter arealet som hidtil.


3. (Økonomi)

 • Alle har betalt kontingent. Vi har været mere tålmodige i år og sendt rykkere ud senere end de andre år, og det har ikke være nødvendigt at banke på hos nogen for at huske dem på at betale.
 • Der er udskiftet to vejbrønde, som var defekte. Regningen er ikke modtaget endnu.
 • Alt tyder på at vi rammer budgettet bedre i år end de sidste par år, så vi faktisk får brugt nogle penge.


4. (Veje)

 • To brønde udskiftet. Det er ret dyrt at få de rigtige skærver lagt på den smule asfalt, der er rundt om sådan en brønd - cirka 30% af den samlede pris. Besluttet at vi godt kan leve med at der kun er almindelig asfalt og ikke skærver lige omkring brønde for at spare den udgift.
 • Fliserne på trekanten ved Egemarkevej / Egholmvej er i dårlig forfatning. Vores gartner har givet tilbud på at udskifte dem, og samtidig etablere en bedre afskærmning mellem fliserne og græsset i form af en granitkant - pris cirka 35.000 kroner. Forslag godkendt.
 • Sagen med fortovsskader ifm DONGs kabellægning: Swecos rapport om arbejdet lyder på at udførslen hos os er "i den bedre del" af hvad der er lavet i resten af kommunen. Der er masser af fejl og problemer, men ikke noget vi kan forvente at få ordnet. Vi lukker sagen.
 • Vejudvalget har været på tur rundt og kigget efter ukrudt i rendestene osv. Det var den pæneste tilstand i mands minde, og der blev uddelt det laveste antal huskesedler nogensinde, en del af dem til nytilflyttede medlemmer som formentlig ikke har kendt til reglerne. Besluttet at vi forsøger med en anden taktik i 2019 og uddeler en generel orientering i foråret - så ser vi om det er nok til at få renset rendesten og fortove.
 • HOFOR er gået i gang med at skifte vandledninger i halvdelen af området - arbejdet foregår resten af året, og vil medføre en del trafik med maskiner samt opstilling af containere m.m. på vejene. Vejudvalget har fat i HOFOR for at sikre den korrekte beskyttelse af vejene når der opstilles tunge containere og andet arbejde, der slider på vejene.


5. (Grønne områder)

Intet.


6. (Eventuelt)

Intet.


Mødet sluttet kl. 21:30