Bestyrelsesmøde 6. december 2016

Dagsorden til bestyrelsesmødet 6. december 2016 kl. 19:30

Mødet holdes hos Merete, Fuglagervej 38


1. Godkendelse af referat fra mødet 22. september 2016

2. Orientering (Formand)

 • Skybrudsplaner - aftale med HOFOR og Sweco
 • Parkeringszone

3. Økonomi (Kasserer)

4. Veje og kloakker (Vejudvalget)

 • Birkholmvej
 • Fortovs-reparationer
 • Ingen rendestens-fejning i November

5. Grønne områder

6. Eventuelt

 • Dato for ekstra møde i januar kun til regnskab 2016/budget 2017 inden endelig udgave fra revisor


Referat

Til stede: Henrik, Jakob, Claus, Anne-Grethe, Merete, Steen, Morten

Fraværende: Martin


1. (Referat)

Godkendt uden bemærkninger.


2. (Orientering fra formanden)

 • Der er indgået en aftale mellem HOFOR og os om at vi vil medvirke til at udarbejde et projekt for skybrudshåndtering. HOFOR har hyret Sweco til at udarbejde et projekt, vi kommer med input til det. Alle udgifter afholdes af HOFOR, og vi er ikke forpligtet til andet end at bringe projektforslaget op på næste generalforsamling.
 • På baggrund af en henvendelse fra et medlem, har bestyrelsen spurgt Københavns Kommune om det er muligt at få indført en 2- eller 3-timers parkeringszone i området. Kommunen afviser: Zonerne omkring Vanløse Statin er midlertidige, og man vil indtil videre ikke udvide dem, det skal behandles politisk. I øvrigt bør vi tænke på fællesskabet .... Det vil så heller ikke være uden problemer for os, når man har gæster eller håndværkere. Der udstedes også kun 1 licens per husstand, så hvis man har 2 biler skal den ene parkeres på egen grund.


3. (Økonomi)

Bilagsmappen var hos revisor, som indtaster bilag for de første 3 kvartaler. Vi kigger den efter næste gang, når udkast til regnskab er klar.

Der er udført fortovsreparationer for ca. 23.000 kroner, for at rette op på kanter og lunker så fortovene er i forsvarlig stand.

Der er en post under "Nyanlæg", det er udgiften til 1-års gennemgang af vejarbejderne i 2015.

Ellers har det været et billigt år, vi kommer formentlig ud med overskud - endnu en gang.


4. (Veje og kloakker)

 • Der er sket en del skader på Birkholmvej mellem Ålekistevej og Egholmvej i forbindelse med at Ålekistevej 211 har haft en entreprenør til at lave omfangsdræn på ejendommen. NCC anslår udgift til reparation til 50-75.000 kroner. Vi har kontakt til andelsboligforeningen, og de er klar over at de får et erstatningskrav. Entreprenøren er helt afvisende, så vi kører sagen via advokat.
 • DONG's kabellægning giver stadig arbejde til Vejudvalget. Det er en "never-ending story", og vi får formentlig ikke retableret fortovene sådan som vi gerne ville have det. Københavns Kommune er bygherre, men samtidig den myndighed der har tilsyn med vores fortove. Så vi kan få "alt er OK" fra bygherre afdelingen, og "ikke godt nok" fra tilsyns-afdelingen.
 • Der er konstateret en lunke på Fuglagervej 19. Nogen diskussion med Kbh. Kommune om hvorvidt det er os eller dem, der skal tage den.
 • Rendestensfejning måtte først opgives på grund af frost, og så blev den ikke udført 5/12 som lovet - de kom i stedet dagen efter uden at vi havde fået det at vide. Vi kigger efter en anden entreprenør til næste gang.


5. (Grønne områder)

Er slut for i år, det er faktisk gået meget godt. Der skal lige følges op på tømning af affaldsbeholderne, nu hvor gartneren ikke kommer her for at slå græs.


6. (Eventuelt)

 • Næste møde rykkes frem til 1. februar af hensyn til regnskab og budget opfølgning med Redmark, det holdes hos Henrik. Her skal vi så have gjort alt klar til generalforsamlingen - og til fastelavn.
 • Claus kigger på at oprette en Facebook gruppe til kommunikation fra foreningen. Det kan måske kobles med bestillings-system til trailerne. Overvej at sløjfe husstandsomdelingen - f.eks. af sedler om fejning - og kun bruge e-mail og Facebook; vi stiller forslag om det til generalforsamlingen.
 • Vi skal undersøge muligheden for at bruge MobilePay til forenings-aktiviteter, f.eks. betaling for fastelavn. Vi skal formentlig have en erhvervs-aftale med MobilePay til det.