Bestyrelsesmøde 12. april 2012

Dagsorden til bestyrelsesmødet 12. april 2012 kl. 19:30

Mødet holdes hos Henrik, Raunstrupvej 13

1. Godkendelse af referat fra mødet 18. januar 2012

2. Nyt fra formanden.

  • Konstituering efter generalforsamlingen: Hvem skal være næstformand (Steen T), sekretær (Henrik), vejudvalg (Klaus og Steen E).
  • Datoer for bestyrelsesmøder i 2012/2013

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jacob, Christina, Anne-Grethe Afbud: Nina (suppleant)


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.

2. (Nyt fra formanden) Konstituering: Alle fortsætter som hidtil.

Datoer for bestyrelsesmøder: 7/6 (Christina), 17/8 (Klaus), 24/10 (Steen E)

Henvendelse fra en beboer ang. problemer med støj, skrald og uryddelighed på en matrikel ud til Ålekistevej. Det er ikke noget foreningen har mulighed for at gribe ind overfor.

3. (Økonomi) Intet at bemærke.

4. (Veje) Ikke noget at bemærke. De 3 Træer fra KK skulle blive leveret i denne eller næste uge - vi skal selv grave dem ned (og de gamle op). Den døde tjørn skal fræses væk. Steen E kontakter gartner for at få den fjernet.

Steen E bestiller en fejning af rendestene (blev udført 30. april).

4. (Andre aktiviteter) Håndtering af erhverv i området blev diskuteret. Redegørelse fra advokat var modtaget. Lidt uenighed om hvorvidt vi skal kontakte ejere med CVR-nummer med det samme, eller om vi skal høre kommunen først om hvad deres holdning er til det (de har indsigelsesretten). Efter diskussion besluttedes:

  • Kontakt kommunen: Har de givet dispensation til erhverv i foreningen ? Og hvordan vil de så i øvrigt forholde sig til de servitutter, der er i foreningen? Konkret har vi tre eksempler (ud af godt 100 registrerede virksomheder registreret i GF) på regulære erhvervsdrivende - er de bekendt med det?
  • Send brev til alle med CVR-nummer. Henrik laver Word dokument med brev og Excel fil med adresser så det kan flettes sammen.

5. (Eventuelt) Intet.