Bestyrelsesmøde 24. januar 2018

Dagsorden til bestyrelsesmødet 24. januar 2018 kl. 19:30

Mødet holdes hos Henrik, Raunstrupvej 13


1. Godkendelse af referat fra mødet 29. november 2017

2. Orientering (Formand)

 • Status på matrikelsag
 • Udkast til beretning
 • Indkomne forslag til generalforsamlingen: Hjertestarter
 • Egne forslag: Vedtægtsjusteringer
 • Kandidater til bestyrelsen: Jacob, Anne-Grete og Merete er på valg
 • Fastelavnsfest

3. Økonomi (Kasserer)

 • Regnskab 2017 / udkast til budget 2018

4. Veje og kloakker (Vejudvalget)

5. Grønne områder

6. Eventuelt


Referat

Til stede: Henrik, Jakob, Anne-Grethe, Merete, Claus, Morten, Drude

Afbud: Steen, Martin


1. (Referat)

Godkendt.


2. (Orientering)

 • Matrikelsag: Arvingerne har spillet ud med at ville sælge for 300.000 kroner. Det har vi blankt afvist, og i stedet har vi skrevet til dem at vi fremover betragter dem som ansvarlige for vedligehold af arealet - herunder snerydning og saltning. Der er stadig en dialog i gang, men vi vil ikke betale mere end vi tidligere har tilbudt (1 kr/m2 samt dække omkostninger til advokat). Arvingerne vil undersøge om området kan udstykkes. Vi afventer deres tilbagemelding.
 • Materiale til generalforsamling: Gennemgået, ingen bemærkninger.
 • Forslag om hjertestarter fra medlem: Henrik kigger lige på priser inden generalforsamlingen. Umiddelbart ser det ud til at ligge omkring 15-20.000 kroner i anskaffelse plus lidt elektrikerarbejde.
 • Jacob, Anne-Grethe og Merete er på valg - alle genopstiller.
 • Henrik undersøger hvem der kan være dirigent.
 • Fastelavn: Jacob og Anne-Grethe har helt styr på indkøb og står for det. Henrik sørger for at hente kaffe/te kander (flere kaffe, færre te). Vi mødes kl. 13 på pladsen for at ordne ophængning. Videre koordination på mail.


3. (Økonomi)

Regnskab for 2017 samt budget 2018 blev gennemgået. Der var ikke nogen bemærkninger. Vi har brugt færre penge end forventet i 2017 på vejbrønde og reparationer, og ender derfor med et lille overskud i stedet for det budgetterede underskud.

Diskussion om vi skal etablere en opsparingskonto til kommende større vedligeholdelsesarbejder. Vi kan også lave en egentlig vedligeholdelsesplan. Enighed om at en opsparing skal være målrettet et bestemt projekt (f.eks. renovering af fortove). Vi har ikke så mange opgaver at en egentlig vedligeholdelsesplan er nødvendig. Vi tager det med til næste års arbejde og diskuterer om der skal gøres mere ved det.


4. (Veje)

Sweco har gennem-fotograferet de fortove, der blev gravet op ved DONGs kabellægning. Der er en del steder med lunker, revner og bagfald. Jacob har efterspurgt gravetilladelser m.m. hos Københavns Kommune, men pga skift til nyt IT system er en del af dem blevet væk. Har igen efterlyst dokumentation for den aftale, der blev indgået om asfalt-reparationer. Den sag fortsætter.

Der er nogle steler, der skal rettes op, udskiftes, eller have nye bånd på. Vores faste gartner er på sagen og tager dem løbende hen over året.


5. (Grønne områder)

Intet.


6. (Eventuelt)

Intet.


Mødet sluttet kl. 21:30