Bestyrelsesmøde 21. januar 2016

Dagsorden til bestyrelsesmødet 21. januar 2016 kl. 19:30

Mødet holdes hos Jacob, Birkholmvej 4


1. Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2015

2. Orientering (Formand)

3. Økonomi (Kasserer)

  • Årsrapport 2015
  • Budget 2016

4. Veje og kloakker (Vejudvalget)

  • Gartner og snerydning

5. Fastelavn

  • Indbydelser er delt rundt
  • Indkøb
  • Afvikling (kaffebrygning, opsætning af tønder, gaveuddeling, oprydning mm.)

6. Generalforsamling 2016

  • Indkomne forslag
  • Indkaldelse og Beretning
  • Omdeling af Indkaldelse

7. Eventuelt


Referat

Til stede: Steen, Jakob, Claus, Anne-Grethe, Helle, Martin

Afbud: Henrik


1. (Referat)

Godkendt uden bemærkninger


2. (Orientering fra formanden)

I Henrik's fravær fremlagde Jacob. Vi har fået fejet vore veje. Her var meget affald p.g.a. den nye vejbelægning. Desværre holdt der parkerede biler på vejene, bl.a. en leje bil fra Arriva.


3. (Økonomi)

Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat fra Redmark. Bemærkning til skybrudsløsning.  Jacob forklarede hvorfor vi havde fået Sweco til at udarbejde en rapport over nyanlæg vedr. veje og fortove som klimaveje, og regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Vore grønne arealer vil blive passet bedre i 2016. Der var ikke hel tilfredshed med arbejdet i 2015.(forsøgsår) Derfor er der afsat et større beløb i 2016


4. (Veje og kloakker)

Der er mange revner i vore fortove efter de nye lysmaster. Vejudvalget arbejder stadig med kommunen vedr. dette.

Der er indgået en aftale vedr. snerydning omkring vore grønne arealer.


5. (Fastelavn)

Der er uddelt indbydelser. Kommunen er søgt og bevilling er givet. Legepladsen er orienteret.

Efter tilmelding 28.1.2016 vil vi tage stilling til indkøb af gaver, boller slik og tønder. Alle vil gerne hjælpe til.

Steen holder velkomsttalen til fastelavn.

Martin foreslog, at vi ansøgte Banken og Lokaludvalget og tilskud.


6. (Generalforsamling 2016)

Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

Beretning og budget/kontingentsatser godkendt.

Helle genopstiller ikke til bestyrelsen. Anne-Grethe, Steen og Jacob genopstiller til nuværende poster.


7. (Eventuelt)

Ingen bemærkninger.