Bestyrelsesmøde 24. juni 2014

Dagsorden til bestyrelsesmødet 24. juni 2014 kl. 19:30

Mødet holdes hos Klaus, Eriksholmvej.


1. Godkendelse af referat fra mødet 21. januar 2014

Der er ikke referat fra mødet den 22/4, da det udelukkende var om tilføjelsen til generalforsamlings-referatet. Hvis det ønskes, kan jeg skrive et referat.


2. Nyt fra formanden

  • Kontingenter i forbindelse med salg


3. Økonomi

  • Kontingent-status, er der flere problemer end normalt efter forhøjelsen?


4. Veje og andre aktiviteter

  • Tilbud fra Martin Dyrbye / vejdoktoren.dk
  • Ekstern rådgiver på vejrenovering
  • Tidsplan for vejrenovering
  • Rendestensfejning
  • Vejudvalget - inspektionstur


5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Christina

Afbud: Anne-Grethe


1. (Sidste referat)

Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden)

Et medlem har været ved at sælge sin ejendom, og mente at kontingentbetaling kunne overlades til den nye ejer. Dette er ikke korrekt, refusion mellem sælger og køber er ejerforeningen uvedkommende. Kontingentet skal betales til tiden, af den person der står som ejer af ejendommen.


3. Økonomi

Status på kontingentbetaling: Efter kontingentstigningen forventedes et større antal restancer end hidtil, men det er faktisk gået omvendt. 49 mangler at betale og får rykkere, hvilket er mindre end vi plejer at have. Et enkelt medlem er på vej mod en inkasso-sag. Der har ikke være nogen beklagelser over det højere kontingent, ud over en enkelt uformel henvendelse til formanden.

Økonomien ser fin ud.


4. (Veje)

Klaus har diskuteret tilstanden af vejene omkring Nørager Plads med Københavns Kommune. Det er kommunen, der ejer deres halvdel af vejen, og dermed skal de også stå for vedligeholdelsen. Vi har foreslået at vi inkluderer deres halvdel i renoveringen af vores veje, mod at de betaler en passende del af udgiften, og det lyder som om de er interesseret i den model.


Martin Dyrbye har sendt tilbud fra vejdoktor.dk for renovering af vejene. Tilbuddene er ikke særlig detaljerede, og firmaet ser ud til kun at være en formidling af kontakt til andre entreprenører - blandt andet ud fra deres regnskabstal. Tilbuddene er prismæssigt på niveau med de andre tilbud, vi har fået - på nær et enkelt, der er dobbelt så dyrt - så vi holder fast i de tilbud, vi selv har indhentet.

Vi har fået pris på vurdering af tilbuddene hos en ekstern rådgiver. Rambøll insisterer på at præsentere resultatet for os (mod betaling), så de koster ca. 29.000 kroner for en vurdering. Grontmij nøjes med en orientering af bestyrelsen. Det er nødvendigt at de kommer ud og ser på vejenes tilstand for at kunne vurdere tilbuddene. Klaus kontakter Grontmij for at høre pris på at de kommer herud før og efter arbejdet, og så vælger vi mellem Rambøll eller Grontmij til en vurdering af tilbuddene.


Rendesten bliver fejet så hurtigt som muligt. Vi vil nu prøve at få lavet en fast aftale om fejning to gange om året - omkring 15. maj og 1. november.


Vejudvalget har været på runde i foreningen, og har afleveret sedler til de der ikke har fået ordnet rendesten m.m. Dette gav anledning til en længere diskussion om hvor niveauet skal ligge, blandt andet mente nogle at der var et misforhold mellem det niveau, bestyrelsen og vejudvalget kræver af medlemmerne, og så det niveau vi har på de fælles arealer. Vi kan ikke kræve mere af medlemmerne, end vi har på fællesarealerne. Dette mundede ud i to beslutninger:

  • Jacob kontakter nogle gartnere for at få en pris på pasning af fællesarealerne. Omfang ca. græsslåning 1 gang ugentligt, beskæring af træer og buske 1 gang årligt, afbrænding af ukrudt i rendesten 1 gang månedligt.
  • Næste bestyrelsesmøde starter kl. 18:30 med en rundtur på vejene, for at vi kan diskutere hvad der er OK og hvad der skal kritiseres, så alle er enige om det niveau vi lægger for vedligeholdelsen.


5. (Eventuelt)

Intet