Bestyrelsesmøde 21. januar 2014

Dagsorden til bestyrelsesmødet 21. januar 2014 kl. 19:30

Mødet holdes hos Klaus, Eriksholmvej 13


1. Godkendelse af referat fra mødet 26. november 2013

2. Nyt fra formanden

  • Håndtering af uoverensstemmelser mellem grundejere og forsyningsselskaber ved gravearbejder og opstilling af skabe

3. Status på veje

4. Generalforsamling 2014

  • Udkast til indkaldelse og årsberetning
  • Udkast til regnskab og budget
  • Forslag til generalforsamlingen
  • Kandidater til bestyrelsen: Klaus, Christina og Jacob er på valg.

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Christina, Anne-Grethe

Afbud: Ingen


1. (Sidste referat)

Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden)

Henvendelse om TDC skab på Egemarkevej blev drøftet. Det håndteres videre på generalforsamlingen.

Henvendelse om regler for indkørsler / opkørsler over fortov: Vi kender ikke til at der er nogle krav om at der skal være en opkørsel, hvis man ikke har nogen parkeringsplads (garage eller carport) på grunden. Må henvise til Københavns Kommune.


3. (Veje)

Ingen aktuelle opgaver.


4. (Generalforsamling 2014)

Udkast til indkaldelse og årsberetning blev godkendt.

Udkast til regnskab 2013 og budgetforslag 2014 blev gennemgået. Enighed om at fremlægge budget inklusiv foreslået stigning pga opsparing til vejrenovering, men Klaus medbringer budget-udkast uden stigning til brug hvis forslaget ikke vedtages.

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller.

Forslag om kontingentstigning blev finjusteret. Besluttet at opsparingen indsættes på højrente-konto i en anden bank end vores normale, så vi er dækket af indskyder-garanti hvis der bliver bank-problemer.

Dagsordenpunkt fra medlem om hvordan foreningen skal varetage medlemmers interesser blev diskuteret. Henrik afklarer historik omkring det pågældende TDC-skab.


5. (Eventuelt)

Bestyrelsen mødes uformelt efter uge 8, men der er ikke planlagt yderligere bestyrelsesmøder inden generalforsamlingen.