Bestyrelsesmøde 8. oktober 2013

Dagsorden til bestyrelsesmødet 8. oktober 2013 kl. 19:30

Mødet holdes hos Steen Teglstrup, Egemarkevej. OBS: Andet sted end oprindelig planlagt.


1. Godkendelse af referat fra mødet 18. juni 2013

2. Nyt fra formanden

  • Nyhedsbrev

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

  • Nye reparationer
  • DONG fortovsopgravning
  • Henvendelse om TDC skab v/ Egemarkevej 4
  • Trailer lånes ud til ikke-medlemmer

5. Eventuelt

  • Check af telefonnumre til best.medlemmer


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Christina, Anne-Grethe


1. (Sidste referat)

Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden)

Indhold til nyhedsbrev diskuteret: Gadelamper ikke skiftet, måske næste år. Traileren må ikke lånes ud til folk udenfor foreningen. Dato for generalforsamling og fastelavn (2. marts) - check med Johnny på legeplads om andre begivenheder. Hundehømmer på fællesareal. Nabostridigheder og larm er IKKE foreningens problem - kontakt kommunen (hegnssyn) eller politi (støj). God kutyme at informere naboerne hvis man holder fest.

Brev til erhvervsdrivende udsendes straks - Henrik sender brev og CVR-udtræk til Klaus.


3. (Økonomi)

Kontingent fra alle på nær 4 matrikler er indbetalt - de har fået rykkere.

Udgift til veje går over budget p.g.a. udgifter til 4 brønde.

Der er monteret 10 steler i år - de koster 3.300 hver, men et enkelt hjørne der skal rettes op koster 35.000 ...

Økonomien ser OK ud.


4. (Veje)

Ny vejfolder rettet til - Henrik sender rette udgave til Steen m.fl. i Word + PDF format. Der kommer en vejrunde meget snart.

Rendestensfejning venter lidt på at bladene kommer af træerne, så formentlig medio November.

DONG har meldt at fortovene er færdige, det eneste der mangler er noget slidlag på vejbanerne.

Der har været et par episoder hvor vores trailere er havnet hos ikke-medlemmer af foreningen (et medlem har lånt den videre). Det er ikke acceptabelt.

Beboer på Egemarkevej har henvendt sig ang. TDC skab opstillet ud for hans matrikel. GF vil ikke gå ind i problematikken, da TDC har ret til at opstille skabe når der er givet OK fra Københavns Kommune.


5. (Eventuelt)

Telefonnumre på bestyrelsen checket og rettet.