Bestyrelsesmøde 10. maj 2016

Dagsorden til bestyrelsesmødet 10. maj 2016 kl. 19:30

Mødet holdes hos Anne-Grethe, Egholmvej 56


1. Godkendelse af referat fra mødet 21. januar 2016

2. Orientering (Formand)

  • Konstituering
  • Forretningsorden
  • Underskriftsblade til bank
  • Mødedatoer 2016 (september, primo december, ultimo januar/primo februar)
  • Udskiftning af stor trailer

3. Økonomi (Kasserer)

4. Veje og kloakker (Vejudvalget)

5. Grønne områder

6. Eventuelt


Referat

Til stede: Henrik, Jakob, Claus, Anne-Grethe, Merete

Afbud: Steen, suppleanterne


1. (Referat)

Godkendt uden bemærkninger.


2. (Orientering fra formanden)

Konstituering: Henrik fortsætter som sekretær.

Forretningsorden udleveret til Merete som nyt medlem.

Underskriftsblade til bank blev ordnet. Henrik får underskrift fra Steen og sender til banken.

Mødedatoer fastlagt til: 20/9 hos Claus, 6/12 hos Merete, 7/2 (2017) hos Henrik.

Anskaffelse af trailer til erstatning for den store trailer, som er defekt. Reparation af den gamle store trailer er anslået til 6.500, og en ny koster omkring 8.000 kroner. Enighed om at vi skifter traileren ud med en ny.

Claus vil gerne undersøge muligheden for at etablere en betalingsordning, så det er brugerne af trailer-ordningen som betaler - en del - af udgiften, gerne i forbindelse med at man bestiller traileren. Kan være med MobilePay. Dog nogen bekymring om hvor besværligt det bliver at administrere. Vi får en melding på næste bestyrelsesmøde.


3. (Økonomi)

Oversigt over indtægter og udgifter blev fremlagt.

Kontingent-betalingerne er ved at trille ind (mødet blev afholdt på sidste rettidige indbetalingsdag). Vi rykker med en seddel for manglende betaling (gratis) omkring den 20. og derefter primo+medio juni med nyt girokort.

Der er ikke nogen overraskelser med hensyn til udgifter i øjeblikket.


4. (Veje og kloakker)

Vejudvalget forsøger at holde entreprenørerne, som graver i vejene, til ilden med at retablere vejen med skærver - ikke kun asfalt.

Det er en uendelig opgave at få ordnet reparationer efter opgravning af fortovene, men Jacob er stædig.

Vejudvalget kigger på skilte, der skal rettes op og får dem ordnet. Vi checker også status på stelerne, om der mangler refleksbånd og om de står korrekt.

Klimavej: Indtil videre afventer vi udspil fra HOFOR.


5. (Grønne områder)

Der er blevet sat affaldsspande op på de to grønne områder ved Nørager Plads og Egemarkevej/Egholmvej.

Buske beskæres lige om lidt, når de er færdige med at blomstre. Græsslåning fungerer.


6. (Eventuelt)

Ingen bemærkninger.