Bestyrelsesmøde 22. oktober 2010

Dagsorden til bestyrelsesmødet 22. september 2010 kl. 19:30

NB: Mødet flyttet fra 15/10. Mødet holdes hos Christina, Eriksholmvej 11


1. Godkendelse af referat fra mødet 9. juni 2010

2. Nyt fra formanden.

  • Ansvarsforsikring - gennemgang/accept af tilbud
  • Trafik fra erhverv - gennemgang af udkast til brev

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Anne-Grethe, Steen E, Klaus, Christina, Henrik Afbud: Steen T, Jakob


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt. Klaus spurgte til breve ang. erhvervstrafik og legeplads - Henrik mangler at få dem skrevet.

2. (Nyt fra formanden) Henvendelser ang. afløb fra rendesten på Tybjergvej: De er nu alle blevet renset - og ang. skade på fortov på Nørager Plads: grundejeren får sin entreprenør til at udbedre det, men det er i øvrigt kommunens fortov, ikke foreningens.

Tilbud på bestyrelses-ansvarsforsikring modtaget fra Nassau Forsikring. Enighed om at det er OK - underskrevet, Henrik indsender accept til selskabet.

3. (Økonomi) Alle grundejere på nær 3 har betalt kontingent.

4. (Veje) Der har været nogle store kloak/vej-reparationer i løbet af sommeren. Eriksholmvej/Egholmvej - rør fra afløbsbrønd til hovedledning var forskubbet, og havde undermineret vejen. Skaden lå over 3 meter nede i jorden, så det blev en større opgravning. Pris ca. 65.000 kroner. En anden skade ud for Egholmvej 56-58 har kostet ca. 25.000 kroner, og to reparationer på Egholmvej har kostet hver omkring 20.000 kroner. D.v.s. vi overskrider budgettet for denne type aktiviteter, men vi har penge til at løse opgaverne.

Der er konstateret to lignende problemer på Egholmvej, men de kan vente til næste år. Vi bør overveje at få en kamera-inspektion af kloakkerne på de mest trafikerede veje, samt der hvor vi har mistanke om at der kan være skader.

Udover kloak- og vej-skader forventes der ikke større udgifter.

Der er nogle træer der skal beskæres på pladserne - vi får en gartner til at ordne det.


5. (Eventuelt) Henrik laver udkast til nyhedsbrev inden næste bestyrelsesmøde, den 3/11.