Bestyrelsesmøde 22. september 2016

Dagsorden til bestyrelsesmødet 22. september 2016 kl. 19:30

Mødet holdes hos Claus, Gjorslevvej 9


1. Godkendelse af referat fra mødet 10. maj 2016

2. Orientering (Formand)

  • Henvendelser i forbindelse med sedler fra Vejudvalg
  • Forslag om hjertestarter
  • Forslag om parkeringszone

3. Økonomi (Kasserer)

4. Veje og kloakker (Vejudvalget)

5. Grønne områder

6. Eventuelt


Referat

Til stede: Henrik, Jakob, Claus, Anne-Grethe, Merete, Steen, Martin

Afbud: Morten


1. (Referat)

Godkendt uden bemærkninger.


2. (Orientering fra formanden)

To medlemmer har klaget over at de har fået en besked fra Vejudvalget om renholdelse af rendestenen. Det skal bemærkes at der her i starten af august blev uddelt omkring 100 sådanne sedler. Vi finder ikke der er grund til at ændre praksis omkring hvordan Vejudvalget håndterer denne opgave.

Et medlem har foreslået at foreningen søger TrygFonden om en hjertestarter til brug for foreningens medlemmer. Det vil kræve at vi etablerer et skab til sådan en, inklusive strøm da den skal holdes opvarmet. Der findes hjertestartere rundt omkring foreningen, og vi mener derfor ikke at det er umagen værd at gå ind i at have og vedligeholde en sådan i foreningens regi.

Et medlem har opfordret til at vi undersøger mulighederne for at indføre en parkerings-zone i foreningens område. Det er et problem at vores område bruges til fast parkering for en del biler, som hører hjemme på Ålekistevej og andre veje udenfor vores forening; det giver en del problemer med fremkommelighed på Nøragervej, Birkholmvej og Eriksholmvej ned mod Ålekistevej. Vi har kontaktet Københavns Kommune for at få afklaret hvilke muligheder der er, men har endnu ikke fået svar. Bestyrelsen er positiv overfor en ordning hvor der indføres en gratis beboer-licens til parkering, og 2- eller 3-timers begrænsning for udefra kommende biler. Vi tager det op næste gang, når vi har en afklaring fra kommunens side.


3. (Økonomi)

Alt i orden. Vi har fået alle kontingenter i hus, og der er ikke dukket nogen uforudsete udgifter op i løbet af året.


4. (Veje og kloakker)

Vi har rigtig mange problemer med entreprenører, der graver i veje og fortove. Vejudvalget bruger meget tid på at jagte de ansvarlige for at få repareret skaderne, og det er svært at komme igennem overfor især Munck (DONG ledningsarbejder) og Københavns Kommune. Det ender muligvis med at vi sender det til advokat.

Der er 1-års gennemgang af vejrenoveringen lige straks. Vi har ikke nogen væsentlige klager over vejene, men der er nogle af afløbs-brøndene som skal gåes efter. Entreprenør er klar over det og har accepteret det.

Vejudvalget har været til møde hos HOFOR 13/9 om skybrudsprojektet. HOFOR er meget interesseret i at lave et projekt med både skybrudsvej-løsning (på Tybjergvej) og grønne veje (de øvrige veje), og projektformen er nu ændret til at HOFOR står for finansiering, udførelse, vedligehold osv. Så foreningen skal ikke længere have noget ansvar for projektet, men vi har stadig stor mulighed for at påvirke udformningen af projektet. Vi skal senest 1/11 indgå en aftale om at vi vil være med til at udarbejde et projekt, og selve projektet skal så være klar til godkendelse på generalforsamlingen i marts 2017. Tybjergvej har en særlig status, eftersom der skal laves en skybrudsvej-løsning. Hvis ikke vi vil, kan det betyde at kommunen overtager vejen og gør den til kommunal vej (igen).


5. (Grønne områder)

Der er rigtig meget vækst i græsset på fællesarealerne, hvilket bl.a. skyldes at græsset har fået gødning i år for at få græsset gjort tættere (det giver mindre ukrudt, som skal bekæmpes). Selv om det slås ofte kan det godt nå at se lidt langt ud, men det er altså i overensstemmelse med hvad vi har aftalt.


6. (Eventuelt)

Der er blevet set nogle personer, som var ved at slå lejr på trekanten ved Egemarkevej/Egholmvej. De blev dog jaget væk.

Generalforsamling 2017 forventes at blive holdt den 21/3.