Bestyrelsesmøde 7. juni 2012

Dagsorden til bestyrelsesmødet 7. juni 2012 kl. 19:30

Mødet holdes hos Christina, Eriksholmvej


1. Godkendelse af referat fra mødet 12. april 2012

2. Nyt fra formanden

Tre henvendelser fra 9/5 klaret via mail:

  • Spørgsmål om der findes regler for opsætning af solfanger-anlæg. Bestyrelsen kender ikke til nogen særlige regler, så der er henvist til Københavns Kommune.
  • Henvendelse ang. støj fra selskabslokaler på Slotsherrensvej. Foreningen kan ikke gå ind i den type klager, det skal håndteres af politi og/eller kommunen. Beboeren har efterfølgende meddelt at de har kontaktet Københavns Kommune ang. problemet.
  • Kommunen har kontaktet G/F ang. høring om byggesag på Gjorslevvej. Ingen indsigelser.

Breve ang. erhverv.

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

Steen E vil gerne af med jobbet som gartner på fællesarealerne.

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jacob, Christina, Anne-Grethe

Afbud: Jacob

Fraværende: Nina (suppleant)


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.

2. (Nyt fra formanden) Intet at bemærke ud over de tre henvendelser. Erhverv: Henrik lover at få skrevet udkast hurtigst muligt.

3. (Økonomi) Ca. 2/3 af beboerne har betalt, resten er formentlig på vej (betalingsfrist 1/6). Vi har ikke brugt nogen penge endnu.

4. (Veje) Klaus og Steen går en runde senere på måneden.

Folk er blevet slappe til at ordne rendestene efter at vi er begyndt at feje.

Der er problemer med den nye legeplads - boldbur og rutsjebane. Men det er kommunens ansvar.

Steen E stopper som passer af de grønne arealer. Tim Klausen overtager.

5. (Eventuelt) Intet.