GamleVedtægter_2010

TIDLIGERE VEDTÆGTER 1999-2010

Kapitel 1: Generelle Bestemmelser

§1. Foreningens navn er grundejerforeningen ”Vanløsehøj Haveby”.


Foreningens hjemsted er København.


Foreningens område er den del af A/S Vanløsehøjs Udstykning, der omfatter de oprindelige matrikler 6a og 7a af Vanløse og 13 i Husum.


Foreningen er stiftet efter tinglyst deklaration af 17. maj 1920.


Formål

§2. Foreningens formål er at varetage de fælles interesser, medlemmerne har som grundejere i Vanløsehøj Haveby.


Medlemskab

§3. Ejeren af en parcel, udstykket i foreningens område, er medlem. For hver parcel gælder særskilt medlemskab.


a. Flere ejere af samme parcel udgør kun et medlemskab. Flere matrikler inden for samme parcel udgør kun et medlemskab.


b. Medlemmet overtager rettigheder og forpligtelser fra den dag, ejendommen overtages i købekontrakt eller skøde. Ved ejerskifte skal sælger gøre køber bekendt med denne vedtægt. Senest 2 uger efter salget skal sælger orientere bestyrelsen om ejerskiftet.


c. Ved ejerskifte kan medlemmet ikke kræve indbetalinger til foreningen eller andel i foreningens formue udbetalt.


§4. Medlemmerne har samme rettigheder og forpligtelser, med følgende undtagelser for udgifter til de private veje:


a. Medlemmer, hvor parcellen alene har facade mod de offentlige veje Ålekistevej og Slotsherrensvej, skal ikke deltage i nogen udgift til de private veje.


b. Medlemmer, hvor parcellen er en hjørnegrund med facade mod Ålekistevej eller Slotsherrensvej og en af de private veje, skal kun deltage med halv part i udgifter til nyanlæg vedrørende de private veje. Udgifter til vedligeholdelse af eksisterende vejanlæg skal afholdes fuldt ud.


c. Udgifter til de private veje udgør nyanlæg og vedligeholdelse af kørebaner, kantsten, vejbrønde, fortove, færdselsafmærkning, snerydning samt udgifter af tilsvarende karakter.


d. Udgifter til kloakrensning, foreningens fællesarealer, andre formål af fælles nytte og foreningens almindelige drift er ikke omfattet af begrebet de private veje, og alle foreningens medlemmer deltager lige i betalingen hertil.


Kontingent og andre medlemsydelser

§5. Hvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningen.


a. Hvert medlem, bortset fra de i §4.a nævnte, betaler herudover et årligt kontingent vedr. de private veje og andre formål.


b. Ændring af kontingentsatser skal godkendes af generalforsamlingen.


§6. Efter generalforsamlingens beslutning kan medlemmerne pålægges andre ydelser til foreningen.


§7. Kontingent og andre ydelser til foreningen opkræves ved udsendelse af indbetalingskort til medlemmerne, og indbetaling skal ske senest 4 uger efter udsendelsen.


a. Hvis et medlem af særlige grunde ikke kan betale rettidigt, må medlemmet aftale henstand eller afdragsordning med kassereren inden betalingsfristens udløb.


b. Ved for sen indbetaling udsender kassereren indtil 2 rykkere med mindst 2 ugers mellemrum. Der opkræves rykkergebyr.


c. Har medlemmet efter 2 rykkere ikke betalt, kan retslig inkasso foretages. Medlemmet er forpligtet til at betale inkassoomkostningerne.


§8. For alle ydelser til foreningen og eventuelle restancer hæfter de på parcellen beliggende ejendomme solidarisk med de til enhver tid værende ejere.


Myndighed og tegningsret

§9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


a. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse under ansvar overfor generalforsamlingen.


b. Bestyrelsen kan ikke foretage dispositioner, som påfører medlemmerne økonomiske forpligtelser, medmindre dette er godkendt af generalforsamlingen.


§10. Foreningen tegnes bindende af formanden og kassereren sammen med mindst 1 bestyrelsesmedlem.


a. Ved formandens eller kassererens forfald kan næstformanden træde i stedet.


b. Hævning på foreningens indestående i pengeinstitutter kan kun ske mod anvisning, underskrevet af kassereren og formanden, eller ved formandens forfald af næstformanden.


§11. Foreningen kan kun optage lån, såfremt dette er godkendt på en generalforsamling.


Foreningens opløsning

§12. Foreningens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, der er særligt indkaldt herfor. Forslaget skal vedtages med 2/3 stemmers flertal, og der skal samtidig tages beslutning om, hvorledes foreningens afvikling skal foretages, og hvem der skal gennemføre afviklingen.


a. Efter at likvidationen er sluttet, afholdes en generalforsamling, hvor det reviderede likvidationsregnskab fremlægges, og der træffes beslutning angående foreningens eventuelle formue eller gæld.


b. Ifølge tinglyst deklaration overtager Københavns magistrat derefter de funktioner, der hidtil har påhvilet grundejerforeningen.

 

 


Kapitel 2: Generalforsamlingen

§13. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.


a. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning.


b. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 20 medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal da afholdes inden 8 uger.


§14. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel.


a. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


Valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg

1. Protokol

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

i) Forslag til vedtægt

ii) Indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget til godkendelse

i) Budget

ii) Forslag til ændring af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

i) Valg af formand eller kasserer

ii) Valg af bestyrelsesmedlemmer

iii) Valg af bestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisorer

i) Valg af revisorer

ii) Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt.

b. Dagsorden og forslag skal skriftligt tilsendes medlemmerne senest 14 dage før general-forsamlingen.


c. Til den ordinære generalforsamling skal bestyrelsens beretning, regnskab og budget skriftligt tilsendes medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.


d. Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal indgives skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.


e. Inden udgangen af november informerer bestyrelsen skriftligt medlemmerne om tidspunktet for den ordinære generalforsamling samt indkalder forslag fra medlemmerne.


§15. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer. Hvert medlem kan medtage en ledsager med bopæl på parcellen.


a. Har parcellen flere ejere, har kun én ret til at deltage i generalforsamlingen.


Et medlem kan i stedet lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan modtage fuldmagt fra mere end ét medlem.


b. Der kan ikke anvendes andre fuldmagter end de i §15 stk. a nævnte fuldmagter.


§16. Generalforsamlingen vælger en dirigent blandt de fremmødte til at lede general-forsamlingen.


a. Foreningens sekretær udarbejder et referat over generalforsamlingens beslutninger, som godkendes af dirigenten. Referatet udsendes skriftligt til medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse.


§17. En lovligt indkaldt generalforsamlings beslutning er i enhver henseende bindende for alle foreningens medlemmer, såfremt beslutningen er truffet i overensstemmelse med kapital 4.
Kapitel 3: Bestyrelsen

§18. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.


a. I ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.


b. I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.


c. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.


d. Bestyrelsen fordeler selv posterne som næstformand og sekretær. 2 bestyrelses-medlemmer udgør foreningens vejudvalg.


§19. Formanden leder foreningens daglige virksomhed og repræsenterer foreningen under ansvar for bestyrelsen.


a. Ved formandens forfald overtages ansvar og kompetence af næstformanden.


§20. Kassereren har ansvaret for foreningens bogføring, regnskab, betalinger og opkrævninger.


a. Kassereren påser, at foreningens budget overholdes.


b. Kassereren varetager kontakten til foreningens pengeinstitut.


c. Kassereren fører foreningens medlemsfortegnelse.


d. Ved kassererens forfald overtages ansvar og kompetence af formanden.


§21. Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingsprotokol.


§22. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og arbejdets fordeling i øvrigt.


§23. Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, indkaldes suppleant.


a. Fratræder formanden, konstitueres næstformanden frem til den førstkommende generalforsamling.


b. Fratræder kassereren, konstitueres et bestyrelsesmedlem frem til den førstkommende generalforsamling.


c. Er bestyrelsen ikke fuldtallig, foretages suppleringsvalg på den førstkommende generalforsamling.


§24. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller kassereren finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.


a. Bestyrelsen indkaldes af formanden.


b. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er indkaldt, og når 2 bestyrelsesmedlemmer udover formanden er til stede


c. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§25. Bestyrelsen varetager foreningens opgaver og administrerer dens midler under ansvar overfor generalforsamlingen.


a. Bestyrelsen kan kun afholde udgifter indenfor det budget, der er godkendt af generalforsamlingen.


b. Bestyrelsen kan dog i følgende situationer afholde udgifter udover budgettet, hvis:


i) udgiften er en følge af myndighedspåbud, eller ii) en akut indsats er nødvendig, og en udskydelse vil påføre foreningen væsentligt forøgede udgifter.


c. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe alle almindelige dispositioner, herunder at træffe aftaler med myndigheder og andre vedrørende foreningens forhold og opgaver. Ved væsentlige dispositioner skal bestyrelsen indhente generalforsamlingens godkendelse.


§26. Ændring af bestyrelsens honorarsatser skal godkendes af generalforsamlingen.
Kapitel 4: Valg og afstemning

§27. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.


§28. Forslag til ændring af foreningens vedtægt samt forslag om foreningens opløsning skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Alle andre forslag og valg afgøres ved simpelt flertal.


§29. Der kan kun vedtages forslag, som har været udsendt skriftligt til medlemmerne.


a. På generalforsamlingen kan der fremsættes ændringsforslag til de udsendte forslag. Ændringsforslag kan ikke være mere vidtgående, end det oprindelige forslag. Ændringsforslag kan ikke pålægge medlemmerne større byrder, end det oprindelige forslag.


§30. Fremsættes der ændringsforslag, sættes disse til afstemning enkeltvist. Der stemmes først om det mest vidtgående ændringsforslag.


a. Efter afstemning om ændringsforslag sættes det oprindelige forslag med eventuelle ændringer til afstemning.


§31. Ved valg af personer har hvert medlem en stemme for hvert mandat, der er valg til. De opstillede kandidater vælges i den orden, de opnår stemmer.


a. Opnår 2 kandidater samme stemmetal, foretages der omvalg for dette mandat mellem de 2 kandidater.


b. Såfremt kandidaterne tilslutter sig det, kan valg af suppleanter gennemføres ved, at de kandidater, som ikke er valgt, indtræder som suppleanter efter deres stemmetal.


§32. Afstemninger foretages ved håndsoprækning.


a. Skriftlig afstemning kan foretages efter dirigentens eller bestyrelsens bestemmelse.


b. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis ¼ af de tilstedeværende stemmeberettigede kræver det.


c. Skriftlig afstemning skal foretages ved valg af personer, når der er skal vælges færre, end der er stillet op.


§33. Hver stemmeberettiget får udleveret et afstemningsmærke og eventuelt stemmeseddel for hver parcel, denne repræsenterer.
Kapitel 5: Regnskab og revision

Regnskab

§34. Regnskabsåret er kalenderåret.


§35. Det reviderede regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.


§36. Regnskabet skal klart specificere fordelingen af indtægter og udgifter vedrørende de private veje hhv. foreningens almindelige drift, formål af fælles nytte m.v.


a. Foreningens formue specificeres i to dele: i) en fri formue, som kan anvendes til alle formål indenfor foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse, og ii) en formue, som ikke kan anvendes til noget formål vedr. de private veje.


b. Ved udarbejdelsen af regnskab og formueopgørelse respekteres Taksations-kommisionens kendelse af 8. januar 1997.


§37. Foreningens formue placeres på pengeinstitutkonti.


a. Kassereren kan dog have en kontant kassebeholdning, som ikke må overstige 10.000 kr.Revision

§38. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år ad gangen.


§39. Foreningens regnskab revideres af revisorerne inden udgangen af februar.


§40. Revisorerne gennemfører uanmeldt kasseeftersyn.
Kapitel 6: Vejforhold

§41. Foreningen varetager alle almindelige opgaver vedrørende de private veje, herunder vedligeholdelse af kørebaner og fortove.


a. Medlemmerne kan ikke lade noget arbejde vedrørende de private veje udføre uden at have indhentet foreningens godkendelse heraf.


§42. Vedligeholdelse og rensning af vejenes nedløbsbrønde foretages af foreningen.


§43. Anlægges eller nedlægges en overkørsel, skal medlemmet betale udgiften.


a. For skader på fortov eller kørebane ved anlæg, ændring eller nedlæggelse af overkørsel skal medlemmet ligeledes betale udgiften.


b. Vedligeholdelse af overkørsler påhviler medlemmet.


§44. Det enkelte medlem er ansvarlig for skader på vej og fortov tilhørende parcellen, såfremt skaden skyldes en person med bopæl på parcellen eller en person, der har handlet efter instruks fra en person med bopæl på parcellen.


a. Medlemmet er ansvarlig for skader på vej og fortov, hvis disse skyldes manglende renholdelse og ukrudtsbekæmpelse, og skal betale for udbedringen heraf.


§45. Der må ikke parkeres på fortov.


a. For skader på fortov som følge af parkering skal medlemmet afholde udgiften, såfremt skaden skyldes en person med bopæl på parcellen eller en person, der har handlet efter instruks fra en person med bopæl på parcellen.


b. Er skaden forvoldt af andre, skal medlemmet oplyse bestyrelsen om, hvem der har påført skaden, hvis dette er medlemmet bekendt, således at bestyrelsen kan søge skaden erstattet.


§46. Medlemmer skal informere bestyrelsen, såfremt der udføres arbejder på parcellen, som berører det private vejnet.


a. Dette gælder tillige, hvor gravning foretages vedr. fjernvarme, gas-, el- og vand-forsyning, telefon m.v.


b. Arbejdet skal godkendes af bestyrelsens vejudvalg.


§47. Bestyrelsens vejudvalg fører tilsyn med det private vejnets tilstand under ansvar for bestyrelsen.


a. Vejudvalget efterser tillige, at foreningens ordensbestemmelser overholdes.
Kapitel 7: Ordensbestemmelser

§48. Hvert medlem skal holde fortov, rendesten og kørebane ren ud for sin parcel.


§49. Hvert medlem skal vedligeholde hegn og beplantning således, at det ikke er til gene for gående eller kørende trafikanter.


§50. Efter snefald renses fortov og kørebane (jf. politivedtægten).


§51. Overfor medlemmer, der ikke overholder ordensbestemmelserne, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre på medlemmets regning.


§52. Der må ikke drives erhverv på parcellerne indenfor foreningens område.


a. Undtaget herfra er parceller med facade mod Ålekistevej eller Slotsherrensvej samt parceller, der er hjørnegrunde mod disse veje.


b. Undtaget herfra er de parceller, hvor der foreligger en tinglyst tilladelse til at drive erhverv på parcellen.
Kapitel 8: Byggesager

§53. Bebyggelsen indenfor grundejerforeningens område er omfattet af deklaration (byggeservitut), tinglyst den 17. maj 1920, med de ved senere lovgivning bestemte ændringer.


§54. Inden et byggearbejde påbegyndes på en parcel, skal planer og tegninger indsendes til bestyrelsen.


a. Byggearbejdet er accepteret, medmindre bestyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen gør indsigelse.


§55. Medlemmet har selv ansvaret for byggearbejdets lovlighed og for at indhente myndighedernes tilladelse til byggeriet.Denne vedtægt træder i kraft straks og ophæver samtidig foreningens hidtil gældende vedtægt. Vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 1999.